Oferta

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:


1. DIAGNOZA:

  • Diagnoza psychologiczna 350 zł (z dokumentem)
  • Diagnoza pedagogiczna 350 zł (z dokumentem)
  • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna 700 zł (z dokumentem)m.in: dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii, w związku z trudnościami rozwojowymi, diagnozę inteligencji, gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich (zakończoną wydaniem opinii o gotowości szkolnej lub jej braku, odroczeniu obowiązku szkolnego lub wcześniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej).
  • Diagnoza logopedyczna 200 zł (z dokumentem)
  • Diagnoza Integracji Sensorycznej 350 zł (z dokumentem)

2. TERAPIA INDYWIDUALNA (m.in. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka):

  • Terapia pedagogiczna – obejmuje pracę z dziećmi z trudnościami dydaktycznymi, z ryzykiem dysleksji rozwojowej, z trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja), z trudnościami w dokonywaniu poprawnego ortograficznie zapisu (dysortografia) oraz w uczeniu się matematyki (dyskalkulia) 60 min. – 80 zł;
  • Terapia psychologiczna – znajduje zastosowanie w wielu problemach dzieci i młodzieży – ADHD, problemy z zachowaniem, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju (depresja), zaburzenia odżywania (anoreksja, bulimia) 60 min. – 90 zł;
  • Terapia z pedagogiem specjalnym – rewalidacja i edukacja osób z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami całościowymi, terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną 60 min. – 80 zł;
  • Terapia logopedyczna – stymulowanie rozwoju mowy, doskonalenie wymowy już ukształtowanej oraz   niwelowanie wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy, alalii i afazji, jąkania, niepłynności mowy, zaburzeń komunikacji 60 min. – 80 zł;
  • Terapia Integracji Sensorycznej – kształtowanie prawidłowej organizacji wrażeń bodźców napływających przez receptory  60 min. – 90 zł
  • Terapia ręki 60 min. – 80 zł;

3. TERAPIA GRUPOWA:

  • Logopedyczna – wdrażane do twórczej aktywności słownej oraz do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w czasie ćwiczeń. Podczas zajęć prowadzone są różnorodne ćwiczenia i zabawy 45 min. – 40 zł
  • Trening Umiejętności Społecznych – kształtowanie umiejętności społecznych oraz komunikacyjnych, wspomaganie  rozwoju  emocjonalnego i osobistego 60 min. – 50 zł

DLA RODZICÓW

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

 • Konsultacja z psychologiem lub pedagogiem 60 min. – 100 zł
 • Konsultacja z terapeutą SI 60 min. – 100 zł

Niepubliczne poradnie mogą wydawać opinie w sprawach, które są określone w odrębnych przepisach. Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna założona zgodnie z art. 168 Prawa oświatowego oraz zatrudniająca pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych może wydawać opinie:
1) o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez dziecko 6-letnie (art.36 ust.2 pkt 2 Prawa oświatowego),
2) o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku
(art.36 ust.6 Prawa oświatowego),
3) w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom (art. 127 ust.11 Prawa oświatowego).

W oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym specjalistyczna może wydawać opinie:
1) o specyficznych trudnościach w uczeniu się (§ 4.1. rozporządzenia z 2015r./ §3.1 rozporządzenia z 2017r.),
2) wskazujące na potrzebę dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia  (§3 pkt 3 rozporządzenia z 2015r./ §3 pkt 3 rozporządzenia z 2017r.),
3) o potrzebie zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego (§ 7.1. rozporządzenia z 2015r./ § 6.1. rozporządzenia z 2017r.),
4) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
5) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
6) przyjęcia ucznia szkoły podstawowej (i gimnazjum) do oddziału przysposabiającego do pracy (w przypadku kandydatów uzupełniających kształcenie ogólne w gimnazjum, szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy, szkole podstawowej dla dorosłych),
7) przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: branżowej szkoły pierwszego stopnia, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
8) przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,
9) innych, określonych w odrębnych przepisach.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz.59 z późn.zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.843, oraz z 2016r. poz.1278).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w publicznych szkołach (Dz.U.z 2017r. poz.1534).


Telefony: 81 741 68 11 (sekretariat), 515 271 440 (psycholog)

Nr rachunku bankowego do wpłat za usługi poradni:
Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze
im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie
49 1140 1094 0000 3002 9800 1004