Zajęcia pozalekcyjne


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE – w ramach czesnego


ARTYSTA
dla klas 1, 2, 3

Zajęcia plastyczne Artysta skierowane są do wszystkich uczniów, nie tylko do tych którzy wykazują szczególne zainteresowanie danym tematem i uzdolnieniami plastycznymi. Mają wspomagać ogólny rozwój ucznia, kształtować jego wrażliwość i rozwijać spostrzegawczość. Umożliwią poszerzenie doświadczeń związanych z nowymi technikami plastycznymi, rozwiną zdolności manualne dzieci, rozbudzą wrażliwość na piękno, rozwiną umiejętność współpracy w grupie oraz wzmocnią, a u niektórych rozbudzą wiarę we własne możliwości. Dzieci na tych zajęciach odkryją przyjemność tworzenia.


BAJKOTERAPIA
dla klas 1, 2, 3

Głównym celem zajęć jest nie tylko promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni oraz ukazanie czytelnictwa jako przyjemnego sposobu spędzania wolnego czasu i poszerzania zasobu wiedzy o świecie. Bajkoterapia jest także doskonałym sposobem na wprowadzenie dziecka w świat wartości i ukazanie wzorców pozytywnych zachowań. Zajęcia rozwijają wrażliwość, empatię i otwartość na drugiego człowieka. Są też chwilą relaksu i wytchnienia…


GADU-GADU
dla klas 1,2

Zajęcia są ukierunkowane na rozwój dziecka poprzez zabawę. Zastosowanie różnorodnych gier i zabaw podczas zajęć ma na celu inspirowanie uczniów do rozwiązywania problemów w sposób wymagający samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia oraz zachęcanie uczniów do komunikowania się z innymi w sposób respektujący wartości i emocje drugiej osoby.


LOGOPEDIA
dla klas 0, 1, 2, 3

Celem zajęć logopedycznych jest dbanie o prawidłowy rozwój mowy dzieci. Mowa pozwala człowiekowi poznawać świat, zdobywać i porządkować wiedzę, a także komunikować się z innymi. Wszystkie podejmowane podczas zajęć działania mają wspomagać dziecko w rozwoju jego umiejętności komunikacyjnych, kształtować prawidłową wymowę i technikę mówienia.


ZANURZENIE JĘZYKOWE: J.ANGIELSKI/ J. NIEMIECKI
dla klas 1, 2, 3

Głównym celem tych zajęć jest przede wszystkim osłuchanie się dzieci z nowym językiem, tzw. zanurzenie w języku, a także zainteresowanie dziecka nauką języka obcego, otwarcie i pozytywne nastawienie wobec innych kultur i narodowości. Podczas tych zajęć nauczyciel ma również za zadanie wspierać dziecko w jego wszechstronnym rozwoju – uwzględniając jego naturalne potrzeby, predyspozycje i uzdolnienia. Dzięki przebywanie w naturalnym środowisku językowym, dzieci mają możliwość rozwinąć swoje kompetencje językowe z zakresu języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego biorąc udział w naturalnych sytuacji życia codziennego.


DEUTSCH LAB
dla klas 6, 7, 8

Zajęcia poszerzające znajomość języka niemieckiego, zapewniające sprawną komunikację, lepsze poznanie kultury, geografii, historii i spraw życia codziennego krajów niemieckojęzycznych.


Język angielski Pre-IB
dla klas 8

Zajęcia doskonalą i rozwijają wszystkie umiejętności językowe na poziomie B2, przygotowują uczniów do konkursów kuratoryjnych oraz zapoznają z wymogami egzaminu Cambridge B2 First.

Język angielski ENGLISH LAB/ B1 Preliminary
dla klas 7

Zajęcia doskonalą wszystkie umiejętności językowe ze szczególnym uwzględnienie umiejętności mówienia, przygotowują uczniów do egzaminu Cambridge B1 Preliminary.

Język angielski ENGLISH LAB/ A2 Key
dla klas 6

Zajęcia doskonalą wszystkie umiejętności językowe oraz utrwalają materiał bieżący, przygotowują uczniów do egzaminu Cambridge A2 Key.

Język angielski ENGLISH LAB/ MOVERS
dla klas 5

Zajęcia doskonalą wszystkie umiejętności językowe oraz powtarzają i utrwalają materiał bieżący. Przygotowują uczniów do egzaminu Cambridge YLE MOVERS.

Język angielski ENGLISH LAB
dla klas 4

Zajęcia wspomagające, doskonalą wszystkie umiejętności językowe oraz powtarzają i utrwalają bieżący materiał lekcyjny na etapie klasy 4 SP.


ETYKA
dla klas 0, 1, 2, 3

Zajęcia są wprowadzeniem dzieci w świat wartości poprzez kształtowanie empatii wobec innych oraz postawy refleksyjnej wobec zagadnień dotyczących człowieka i jego otoczenia (rodziny, koleżanek i kolegów, osób niepełnosprawnych, starszych, etc.), środowiska naturalnego, zwierząt, określonych sytuacji życiowych. Celem zajęć jest też kształcenie kompetencji społecznych, przede wszystkim zdolności do pracy w grupie, umiejętności aktywnego słuchania, wyszukiwania argumentów dla swoich poglądów, rozważnego podejmowania decyzji.


GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE
dla klas 3

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych, zdolności poznawczych i inteligencji wielorakich uczniów w w tym: kształtowanie umiejętności myślenia, doskonalenie umiejętności uczenia się, wspieranie dodatniej samooceny ucznia i umiejętności doskonalenia się, rozwijanie umiejętności poszukiwania i definiowania problemu, wspomaganie umiejętności komunikowania się, wdrażanie do współpracy.


GUZIK Z PĘTELKĄ
dla klas 3

Proponowane warsztaty krawieckie służą stymulowaniu wyobraźni, zainteresowań, motywacji do działania i aktywności twórczej uczniów. Dają możliwość tworzenia własnych wytworów, nabywania umiejętności praktycznych szycia ręcznego od podstaw, ukierunkowują rozwój ucznia na działania celowe i użyteczne. Głównym celem zajęć jest wspieranie rozwoju twórczego uczniów zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.


INFORMATYKA EUROPEJCZYKA
dla klas 4, 5, 6, 7, 8

Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów światem informatyki, a w szczególności algorytmiki i programowania. Uczestnicy uczą się umiejętności rozwiązywania różnych problemów algorytmicznych za pomocą komputera oraz korzystania z zasobów internetowych, umiejętności opisu sytuacji problemowej za pomocą algorytmu oraz implementacji podstawowych algorytmów za pomocą języka programowania C++.


MISTRZ KLAWIATURY
dla klas 4, 5, 6, 7, 8

Zajęcia sprawią, że pisanie na klawiaturze stanie się czystą przyjemnością. W łatwy i przyjemny sposób nauczysz się jak pisać bez patrzenia na klawiaturę. Szlifujemy techniki przepisując teksty lub grając w specjalne gry. Ze zwykłego szaraka, klikającego w klawiaturę dwoma palcami, zostaniesz MISTRZEM KLAWIATURY.


KLONOGIERKI
dla klas 1, 2, 3, 4

Zajęcia sportowo-rekreacyjne mające na celu zaspokojenie aktywności ruchowej oraz stworzenie dzieciom szerokiej możliwości jej realizowania pod okiem nauczyciela. Rozwijają sprawność psychomotoryczną poprzez różnego rodzaju aktywności ruchowe: tenis stołowy, gry rekreacyjne, gry zespołowe, gry drużynowe w terenie, gry i zabawy ruchowe z elementami: minipiłki ręcznej, minipiłki koszykowej, minipiłki siatkowej, nimipiłki nożnej, jak również zajęcia korekcyjno – wyrównawcze w grach zespołowych, zajęcia lekkoatletyczne: biegi, rzuty, skoki, marszobiegi. Podczas zajęć prowadzona jest edukacja zdrowotna ( zasady zdrowego, higienicznego trybu życia).


„MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY”- KARTA ROWEROWA
dla klas 4, 5, 6

Karta rowerowa to pierwsze w życiu młodego człowieka prawo jazdy, daje uprawnienia do samodzielnej jazdy rowerem po drodze publicznej. Aby ją otrzymać trzeba poznać przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, budowę roweru i zasady jego technicznej obsługi, sposoby udzielania pierwszej pomocy. Umieć prawidłowo wykonać manewry takie jak: włączanie się do ruchu, skręt w prawo i lewo, wymijanie, omijanie, zawracanie, wyprzedzanie, bezpiecznie przejechać przez różnego rodzaju skrzyżowania. Tylko uczeń, który ukończył 10 rok życia, zdał test z wiadomości, zaliczył jazdę rowerową i ma Kartę Rowerową w kieszeni, może poruszać się samodzielnie rowerem po drodze.


KÓŁKO CHEMICZNE DOŚWIADCZALNE
dla klas 7, 8

Zajęcia skierowane do wszystkich uczniów zainteresowanych zjawiskami chemicznymi zachodzącymi w najbliższym otoczeniu. Pozwalają rozwijać pasję badawczą poprzez samodzielne eksperymentowanie, co sprzyja zdobywaniu wiedzy i umiejętności chemicznych. Rozwijają umiejętność obserwacji, wnioskowania, myślenia indukcyjnego, dedukcyjnego oraz rozwiązywania ciekawych problemów chemicznych.


KÓŁKO CHEMICZNE KONKURSOWE
dla klas 8

Zajęcia przeznaczone dla uczniów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy chemicznej. Przygotowują uczniów do uczestniczenia w konkursach kuratoryjnych. Utrwalają materiał chemiczny obowiązujący w klasie VII i VIII oraz dodatkowo realizują zagadnienia rozszerzające wiadomości i umiejętności uczniów.


KÓŁKO FIZYCZNE
dla klas 7, 8

Zajęcia prowadzone z myślą o uczniach zainteresowanych fizyką. Pomagają w obserwacji i opisie zjawisk fizycznych, kształtują umiejętność posługiwania się wiedzą fizyczną przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Rozwijają posługiwanie się „językiem fizyki” i wiedzą fizyczną przy rozwiązywaniu zadań teoretycznych i praktycznych. Wykorzystują zdobytą wiedzę z fizyki do wyjaśnienia zjawisk przyrodniczych. Rozbudzają zainteresowanie fizyką.


KWADRAT PLASTYCZNY
dla klas 4, 5, 6

Uczniowie odkrywają tajemnice sztuk pięknych, nabywają umiejętności posługiwania się terminami i technikami plastycznymi. Zajęcia dają możliwość rozwijania zdolności manualnych, motywują do własnej kreacji, eksperymentowania, mieszania technik i poszukiwania nowych rozwiązań. Zajęcia wyzwalają kreatywność i radość tworzenia. Oprócz działań twórczych zajęcia pozwalają na poznanie pasjonującej wiedzy o sztuce dawnej i współczesnej, o twórczości najciekawszych artystów.


LICZYDŁO wspierające
dla klas 4, 5, 6

Zajęcia matematyczne wspierające i wyrównujące braki w zakresie realizowanych treści programowych. Celem tych zajęć jest utrwalenie bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki, potrafił wykorzystać wiedzę matematyczną w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego.


LICZYDŁO rozwijające
dla klas 5

Zajęcia matematyczne rozwijające i przygotowujące uczniów do konkursów: Alfik matematyczny, MAT, Kangur Matematyczny. Poprzez rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniowie doskonalą swoje umiejętności matematyczne: posługiwanie się symbolami, liczbami, językiem matematycznym. Kształtują wyobraźnię przestrzenną oraz doskonalą umiejętność planowania i prowadzenia obserwacji oraz poprawnego wnioskowania.


MI-NUTKI
dla klas 1, 2, 3

Zajęcia realizowane będą w ciągu roku szkolnego poprzez różne formy artystyczne: zajęcia relaksacyjne i umuzykalniające, zajęcia z elementami muzykoterapii, gry i zabawy integracyjne oraz zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe ( gry i zabawy na świeżym powietrzu). Podczas tych zajęć wykorzystywane będą różne rodzaje muzyki: muzyka relaksacyjna – spokojna, łagodna, powodująca rozluźnienie, zwolnienie akcji serca, ułatwiająca oddychanie, zmniejszając napięcie mięśniowe oraz muzyka aktywizująca- poprawiająca koordynację słuchowo-ruchowo-wzrokową, wywołująca uczucie zadowolenia i radości, działająca pobudzająco.


MOLIKI
dla klas 1, 2

Zajęcia czytelnicze, których głównych celem jest motywowanie dzieci do samodzielnego sięgania po lekturę poprzez ukazanie przyjemności płynącej z czytania. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne formy pracy ukierunkowane na pobudzanie dzieci do twórczej aktywności językowej, ruchowej i artystycznej. Wybór literatury dostosowany został do wieku uczniów, uwzględniając ich potrzeby poznawcze, oraz te związane z rozwojem społecznym i emocjonalnym. Dzieci będą miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań czytelniczych poprzez kontakt z różnymi gatunkami literackimi.


Język polski OMEGA
dla klas 8

Zajęcia, które przygotowują uczniów do udziału w konkursach polonistycznych, utrwalające wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego.

Język polski ORTUŚ
dla klas 4, 5, 6

Zajęcia wspierające i wyrównujące szanse edukacyjne uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Najważniejszym celem tych zajęć jest uzupełnienie wiadomości dotyczących nauki o języku, ortografii i interpunkcji oraz rozbudzenie wiary w możliwości pokonywania istniejących trudności i sprawnego posługiwania się językiem polskim.

Język polski TRAMPOLINA
dla klas 3

Zajęcia z języka polskiego przygotowujące uczniów do kolejnego etapu kształcenia oraz pomagające w adaptacji do nowych warunków i form pracy. Nauczyciel wprowadza i ćwiczy na zajęciach formy wypowiedzi pisemnych i werbalnych, przydatne dla uczniów klas III i IV. Rodzic ma możliwość zapoznania się z wynikiem pracy swojego dziecka, a w razie potrzeby może skorzystać z konsultacji nauczyciela.

Język polski TRAMPOLINA
dla klas 4, 5

Zajęcia organizowane z uwzględnieniem bieżących potrzeb uczniów. Obejmują zarówno pracę nad trudnościami (m.in. ćwiczenia ortograficzne, ćwiczenia związane z zagadnieniami językowymi, ćwiczenia rozwijające rozumienie tekstu pisanego), jak i służą rozwijaniu kompetencji (m.in. przygotowują do konkursów literackich i recytatorskich).

Język polski TRAMPOLINA
dla klas 6, 7

Zajęcia wspierające i rozwijające z języka polskiego, które mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Najważniejszym celem tych zajęć jest uzupełnienie wiadomości dotyczących nauki o języku, ortografii i interpunkcji oraz rozbudzenie wiary w możliwości pokonywania istniejących trudności i sprawnego posługiwania się językiem polskim.

Język polski ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
dla klas 4, 5, 6

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne skierowane są do uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której wśród wskazań do pracy uwzględniono ten typ terapii. Z jednej strony obejmują ćwiczenia skierowane na kompensację trudności, a z drugiej uczą, jak wykorzystywać mocne strony do zwalczania problemów szkolnych. Zindywidualizowana terapia daje możliwość stopniowania zadań – od naprzemiennego wprowadzania tych opartych na mocnych stronach ucznia oraz tych, które bezpośrednio służą korekcji najbardziej zaburzonych umiejętności, do dominacji zadań skierowanych na niwelowanie słabych stron.

Język polski ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE
dla klas 5, 6

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w szeroko rozumianej edukacji humanistycznej. Celem zajęć jest kształtowanie postawy refleksyjnego odbiorcy i twórcy różnorodnych tekstów kultury, sprawnie wykorzystującego posiadaną wiedzę i umiejętności oraz budzenie świadomości językowej i uwrażliwienie na bogactwo i piękno języka ojczystego. Zajęcia przygotowują uczniów klas VI do konkursu kuratoryjnego.


SYLWETKI
dla klas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Zajęcia taneczne mające na celu naukę tańców integracyjnych, ludowych, narodowych, towarzyskich i nowoczesnych oraz zabaw przy muzyce i zabaw ze śpiewem. Uczestnicy podczas doskonałej zabawy rozwijają koordynację ruchową i równowagę, wzmacniają postawę kreatywności co wpływa na ich samoocenę Tańce są dobrym sposobem na stres, odprężenie umysłu, relaks i jednocześnie aktywną formą spędzenia wolnego czasu.


ZAJĘCIA REKREACYJNO-SPORTOWE
dla klas 4, 5, 6

Zajęcia te są działaniem systemowym szkoły skierowanym do uczniów klas 4-6. Mają na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. Uczniowie mogą wykazać się we współzawodnictwie i rywalizacji w różnych dyscyplinach sportowych, takich jak: piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, palant, badminton, ringo i wiele innych gier o charakterze rekreacyjnym i korekcyjno-kompensacyjnym. Są również okazją do kształtowania postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.


TERMOPILE
dla klas 7, 8

Zajęcia historyczne rozbudzające zainteresowania przeszłością naszej ojczyzny oraz regionu. Kształtujące potrzeby poznawania przeszłości dla zrozumienia procesów zachodzących współcześnie. Rozwijają krytyczne realizowania informacji uzyskanych z różnych źródeł.


TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)
dla klas 0, 1, 2, 3

TUS polega na nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych, czyli takich konkretnych zachowań stosowanych do zaistniałej sytuacji, ale także na oduczaniu zachowań niepożądanych i nieadekwatnych. Uczestnik treningu nabywa wachlarz zachowań, które może skutecznie wykorzystać w konkretnej rzeczywistej sytuacji. Poprzez cykl spotkań uczniowie mogą: lepiej się poznać, zintegrują jako zespół klasowy, nauczą porozumiewać się w grupie, poznają uczucia i emocje, zdobędą umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej.


WARSZTATY PIŁKARSKIE
dla klas 1, 2, 3, 4, 5, 6

Jednym z celów treningów z piki nożnej jest kształtowanie sprawności motorycznej uczniów. W trakcie zajęć stosowane są odpowiednie zestawy ćwiczeń udoskonalające poszczególne cechy motoryczne: koordynacji ruchowej, gibkości, szybkości, siły i wytrzymałości. Uczestnicy zdobywają podstawowe umiejętności z piłki nożnej z zakresu techniki i taktyki oraz wdrożenia do rywalizacji sportowej w duchu ,, fair-play”. Zajęcia prowadzone są z zachowaniem bezpieczeństwa podczas ćwiczeń, wyzwalają w uczniach inwencję twórczą, a także potrzebę samodoskonalenia własnego warsztatu piłkarskiego.


W TAJEMNICZYM ŚWIECIE ZJAWISK PRZYRODNICZYCH
dla klas 6

Koło biologiczne dla uczniów klasy 6a ukierunkowane na rozwój zainteresowań biologicznych (w tym prozdrowotnych) uczniów. Zajęcia mają na celu zachęcić i motywować uczniów do poznawania biologii w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały. Uczą samodzielności i kreatywności. Doskonalą działania indywidualne i zespołowe w procesie nauczania i uczenia się. Przygotowują do uczestnictwa w konkursach.


ZDROWY STYL ŻYCIA MŁODEGO EUROPEJCZYKA
dla klas 7

Koło biologiczne dla uczniów klas 7 ukierunkowane na rozwój zainteresowań biologicznych ( w tym prozdrowotnych) uczniów. Zajęcia mają na celu zachęcić i motywować uczniów do poznawania biologii w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały. Uczą samodzielności i kreatywności. Doskonalą działania indywidualne i zespołowe w procesie nauczania i uczenia się. Uczniowie uczestniczą w konkursach, zdobywają nowe umiejętności, systematyzują wiedzę.


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE – dodatkowo płatne


Zajęcia z języka niemieckiego
dla klas 4, 5, 6, 7, 8
prowadzący: Dethloff Deutschschule Niepubliczna Szkoła Języka Niemieckiego

Kursy odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne i obejmują 140 godzin lekcyjnych rocznie. Na koniec pierwszego semestru uczniowie zdają obowiązkowy egzamin pisemny, a na koniec roku egzamin pisemny oraz ustny. Podczas zajęć kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój językowy ucznia oraz docelowo do zdawania certyfikatów i matury z języka niemieckiego. Specjalizujemy się także w przygotowaniu uczniów do Konkursu Języka Niemieckiego Lubelskiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych, gdzie rokrocznie mama liczne grono laureatów. Nasza szkoła jest jedynym w Lublinie i województwie Lubelskim Centrum Egzaminacyjnym Goethe-Institut, dlatego nasi uczniowie mają możliwość zdawania na miejscu egzaminów certyfikatowych od poziomu A1 do poziomu C2, które są uznawane na całym świecie. Ponadto znajomość języka niemieckiego umożliwia wzięcie udziału w programach wymiany, które organizujemy z naszymi partnerami z Niemiec.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu: +48 81 5252328 i +48 607 803 00 oraz na www.dethloff.pl


Zajęcia z języka hiszpańskiego
dla klas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
prowadzący: Spanglish Pracownia Językowa

Język hiszpański to drugi – po angielskim – najpowszechniej używany na świecie język, dlatego warto już od najmłodszych lat zapewnić dzieciom bezpośredni z nim kontakt. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, pełne zabawy i śmiechu wykorzystują różne zmysły. Uczniowie biorą udział w zabawach i grach językowych, śpiewają, rysują i wykonują prace manualne. Doświadczeni lektorzy zapewniają pomoce dydaktyczne i korzystają z metod nauczania oraz podręczników dostosowanych do wieku uczniów. Submarino 1, Clan 7 con Hola Amigos, Explora to metody opracowane specjalnie dla dzieci i młodzieży, prezentują kulturowe bogactwo świata hiszpańskojęzycznego, a także rozwijają umiejętności językowe przez zróżnicowane zadania praktyczne. Zajęcia odbywają się w formule interaktywnej, pomagając uczniom kreatywnie poznawać nowe zagadnienia.

kontakt: kontakt@spanglish.edu.pl, http://spanglish.edu.pl, mobile: 504829989


SZACHY
dla klas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
prowadzący: Maciej Koziej LINGUACHESS

Zajęcia grupowe prowadzone są w formie szkolnego klubu szachowego. Trening obejmuje część teoretyczną, podczas której trener odkrywa przed uczestnikami kolejne tajniki królewskiej gry oraz część praktyczną, podczas której dzieci sprawdzają swoje umiejętności przy szachownicy. Forma zajęć jest dobrana do możliwości i zaangażowania uczniów. Dla najmłodszych jest to nauka poprzez zabawę. Korzyści wynikające z gry w szachy to: dobra zabawa, umiejętność kreatywnego, strategicznego i logicznego myślenia, rozwój pamięci przestrzennej oraz rozwój takich cech jak dyscyplina, cierpliwość, koncentracja.

kontakt: LINGUACHESS Maciej Koziej, 20-803 Lublin, al. Warszawska 47, mobile: 695036174, maciej.koziej01@gmail.com


TAEKWONDO
dla klas 0, 1, 2, 3
prowadzący: Łukasz Staiński

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami treningu Taekwondo i Fun Kick. Treningi taekwondo są okazją do poszerzenia wachlarzu ruchów oraz ich ciągłego doskonalenia poprzez ciekawy program zajęć. Ćwiczący mają okazję polepszyć kondycję, ukształtować określony obszar motoryki i dodatkowo pozbyć się negatywnych emocji, zostawiając je na sali. Trening taekwondo poza rywalizacją sportową daje możliwość doskonalenia się pod względem psychicznym i uczy dobrych manier. Zainteresowane osoby mogą zdobywać kolorowe pasy-stopnie, a także rywalizować w zawodach dla dzieci w kilku konkurencjach sportowych.

kontakt: Łukasz Staiński, Lubelski Klub Sportów Walki DAN, mobile 787 612 765, lukasz.stainski@interia.pl, lkswdan@gmail.com


ROBOTYKA
dla klas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
prowadzący:Super IQ

Robotyka to nauka, która łączy w sobie elementy mechaniki, automatyki i cybernetyki. Zajęcia z robotyki to nic innego jak połączenie nauki z zabawą. Z pomocą edukacyjnych klocków LEGO dopasowanych do wieku dzieci młodzi robotycy uczą się konstruowania najprawdziwszych robotów. Po czym następuje programowanie dzięki dedykowanej aplikacji. Warsztaty robotyczne rozwijają sprawność manualną, ćwiczą pamięć, uczą twórczego, logicznego i analitycznego myślenia, współdziałania i pracy w grupie.

kontakt: ADRIANA RAMS – Manager, Główny specjalista ds. sprzedaży i promocji usług
SUPER IQ, ul. Fabryczna 2, 20-301 Lublin, Gala III piętro, mobile: 508 793 986, info@superiq.pl


Drużyna robotyczna organizacji FIRST
dla klas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
prowadzący: Spice Gears Academy

Mistrzowie Świata i pierwsza zawodowa drużyna robotyczna organizacji FIRST w Polsce, zawitała do SP im. S.F. Klonowica! Spice Gears to polska drużyna FIRST Robotics Competition stworzona w 2015 roku w Kraśniku. To młodzi ludzie, interesujący się mechaniką, elektroniką, informatyką, programowaniem oraz robotyką. Połączyli swoje zamiłowania i z zaangażowaniem oraz ambicją rozwijali się. Stali się pionierami młodzieżowej robotyki w Europie Środkowo-Wschodniej.
Spice Gears Academy to projekt, który propaguje robotykę i tworzy kolejne drużyny, które będą rywalizowały na poziomie ogólnopolskim ale również ogólnoświatowym. Celem zajęć jest rozwijanie uczestników w zakresie matematyki, informatyki, technologii. Połączenie tych dziedzin pozwala dzieciom i młodzieży znaleźć odpowiedzi i rozwiązania w najtrudniejszych sytuacjach. Ponadto udział w zajęciach wpływa na rozwój emocjonalny. Uczy pracy zespołowej, kreatywnego myślenia oraz nieszablonowych rozwiązań. Absolwenci Spice Gears Academy już czerpią z tego korzyści pracując m.in. dla największej firmy informatycznej w Polsce Asseco, a na świecie pierwsi absolwenci programu FIRST pracują dla takich gigantów jak Google czy NASA.

kontakt: Jakub Jarzynka, Spice Gears Academy, mobile +48 533 333 381, j.jarzynka@sgacademy.pl