Wsparcie PP

Zespół psychologiczno-pedagogiczny:

Koordynator zespołu
psychologiczno-pedagogicznego,
pedagog specjalny

Małgorzata Kasprzak

Zadania koordynatora:
1. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2. ustalanie harmonogramu pracy zespołu;
3. dokumentowanie i przechowywanie dokumentacji pracy zespołu i dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów;
4. analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i innej dokumentacji dziecka i planowanie na tej podstawie form pomocy dla niego;
5. organizowanie spotkań zespołu i informowanie o nich wszystkich członków, a także przygotowywanie informacji pisemnych o spotkaniach zespołu dla rodziców dziecka;
6. opracowywanie IPET na podstawie materiałów zgromadzonych przez specjalistów pracujących z dzieckiem, w którym zawarte są formy i metody wspierania dziecka oraz ich wymiar czasowy.

Zadania pedagoga specjalnego:
1. edukacja włączająca;
2. współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi;
3. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
4. praca indywidualna z określonymi uczniami i ich Rodzicami/opiekunami;
5. wsparcie nauczycieli w dostosowaniu form i metod pracy z uczniem;
6. prowadzenie zajęć specjalistycznych rozwijających i równoważących rozwój psychospołeczny dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, o kształceniu specjalnym oraz z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych;
7. prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.


Psycholog szkolny
Martyna Merwa

Zadania psychologa:
1. prowadzenie warsztatów profilaktycznych, integracyjnych, psychoedukacyjnych oraz organizowanie warsztatów przez specjalistów spoza szkoły;
2. konsultant wychowawców i nauczycieli;
3. kontakty z instytucjami zewnętrznymi: poradnia psychologiczno-pedagogiczna/policja;
4. współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi;
5. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
6. praca indywidualna z określonymi uczniami i ich Rodzicami/opiekunami;
7. prowadzenie zajęć specjalistycznych rozwijających i równoważących rozwój psychospołeczny dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, o kształceniu specjalnym oraz z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych;
8. prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego;
9. koordynowanie Planu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły;
10. prowadzenie ankiet ewaluacyjnych/badań diagnozujących różne sytuacje szkolne.


Pedagog szkolny
Marzena Wiejak-Harasimiuk

Zadania pedagoga:
1. prowadzenie warsztatów profilaktycznych, integracyjnych, psychoedukacyjnych;
2. konsultant wychowawców i nauczycieli;
3. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
4. praca indywidualna z określonymi uczniami i ich Rodzicami/opiekunami;
5. prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych;
6. współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły i jego ewaluacji;
7. prowadzenie ankiet ewaluacyjnych/ badań diagnozujących różne sytuacje szkolne;
8. prowadzenie zajęć w świetlicy szkolnej.


Terapeuta pedagogiczny
Małgorzata Kasprzak
Małgorzata Kowalczyk-Zinkiewicz
Krzysztofa Trzaskowska
Olga Wagner
Marzena Wiejak

1. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.


Terapeuta integracji sensorycznej
Karolina Papierz-Jankowska


Logopeda
Wioletta Betiuk

1. przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;
2. diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma (w tym z orzeczeniami o kształceniu specjalnym);
4. organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
5. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
6. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
7. współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły i jego ewaluacji;
8. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły.


Specjaliści lub nauczyciele posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów posiadających orzeczenia lub opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej:

Katarzyna Chłopek
Dagmara Górnik
Małgorzata Kasprzak
Paulina Lipniewska-Sybirska
Karolina Papierz-Jankowska
Katarzyna Proć

Olga Wagner

1. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie;
2. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
3. udzielanie pomocy nauczycielom i specjalistom w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
4. prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, treningu umiejętności społecznych, terapii SI oraz realizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dla oddziałów przedszkolnych.


Wychowanie do życia w rodzinie:
Aneta Dams


Formy wsparcia PP:
1. organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia organizowanych dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce,
3. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowanych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
4. zajęcia logopedyczne organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę,
5. zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne,
6. trening umiejętności społecznych podnoszący kompetencje społeczne u uczniów przejawiających trudności w tym obszarze,
7. porady i konsultacje dla rodziców/ opiekunów udzielane przez pedagoga i psychologa,
8. terapia Integracji Sensorycznej dla uczniów przejawiających trudności o obszarze przetwarzania bodźców,
9. zajęcia rewalidacyjne, dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.