KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY KORESPONDENCJI MAILOWEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY KORESPONDENCJI MAILOWEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: al. Warszawska 94, 20-824 Lublin, e-mailowo: zarzad@klonowic.lublin.pl.

2. Administrator wyznaczył koordynatora ochrony danych z którym można skontaktować się poprzez email: kod@klonowic.lublin.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.

5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.

6. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, • podmioty uprawione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

9. Pozyskane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.