Do pobrania

UMOWA o kształcenie dziecka:
OŚWIADCZENIE rodzica  – oświadczenie powinien podpisać rodzic niemieszkający z dzieckiem i/lub przebywający poza Lublinem. Takie oświadczenie będzie załącznikiem do umowy.

STATUT Szkoły Podstawowej Klonowic w Lublinie:
STATUT Szkoły Podstawowej Klonowic w Lublinie

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego:
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego

Formularze do pobrania:
Formularz aktualizacji danych ucznia
Oświadczenie o uczęszczaniu ucznia na zajęcia religii i/lub etyki
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły
Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły
Zgoda (lub brak zgody) na uczestnictwo w zajęciach wychowania do życia w rodzinie
Wniosek o czasowy wjazd na teren szkoły


Dokumenty wsparcia PP:
Procedura wydawania opinii o uczniu
Wniosek o wydanie opinii o uczniu


Praca szkoły w czasie zagrożenia epidemiologicznego
i kształcenie na odległość:

Sposób i tryb realizacji zadań – kształcenie na odległość
Regulamin bezpiecznego korzystania z edukacji zdalnej
Klauzula informacyjna z elementami zdalnego nauczania
Oświadczenie Rodzica/Opiekuna (reżim sanitarny)
Zarządzenie Dyrektora nr 33/01/2021 ws. sposobu prowadzenia zajęć zdalnych przez nauczycieli Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie
Procedura bezpieczeństwa COVID-19 (od 8 kwietnia 2022)

Karty charakterystyki stosowanych środków dezynfekujących:
TRISEPT MAX
TRISEPT COMPLEX


Procedury bezpieczeństwa podczas egzaminów zewnętrznych:
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 kwietnia 2022 r. o wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

Procedury podczas egzaminów British Council:
Wymogi sanitarne egzaminy Cambridge oraz informacja dla kandydatów YLE
YLE – deklaracja rodzica/opiekuna
Deklaracja COVID19 dla kandydata indywidualnego


Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) – instrukcje i dokumenty:
Usługi Bezpieczeństwa sieci OSE. Ochrona użytkownika OSE
Instrukcja instalacji SSL – Windows
Instrukcja instalacji SSL – Windows XP
Instrukcja instalacji SSL – urządzenia mobilne
Instrukcja instalacji SSL – macOS


Dokumenty SOW:
Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Oświatowo-Wychowawczego
im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Oświatowo-Wychowawczego im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie


Dokumenty RODO
dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowica w Lublinie (SSP)

SSP – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku dziecka
SSP – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku rodzica/opiekuna prawnego
SSP – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku pracownika
SSP – Monitoring. Oświadczenie pracownika


Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP):

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 17/01/2020
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)
Plan ewakuacji z elementami ochrony przeciwpożarowej – przyziemie
Plan ewakuacji z elementami ochrony przeciwpożarowej – parter
Plan ewakuacji z elementami ochrony przeciwpożarowej – piętro
Plan sytuacyjny


Inne dokumenty:
KALENDARZ DNI WOLNYCH na rok szkolny 2022/2023
Zestaw programów nauczania na rok szkolny 2021/2022
Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych 2022/2023
REGULAMIN korzystania z parkingu szkolnego
REGULAMIN korzystania z placu zabaw


Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (EDU PLUS) w InterRisk T.U. S.A. w roku szkolnym 2021/2022:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)