Wyniki Egzaminu ósmoklasisty 2020

Wyniki egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzonego w dniach 16-18 czerwca 2020, na podstawie informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

 • język polski 77% (województwo lubelskie 60%, kraj 59%);
 • matematyka 83% (województwo lubelskie 46%, kraj 46%);
 • język angielski 87% (województwo lubelskie 52%, kraj 54%).

GRATULUJEMY wszystkim zdającym i ich nauczycielom.

Zapytanie ofertowe nr RFP-6/2020 (wykonanie i montaż rolet okiennych)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie następujących produktów/usług:

 1. Wykonanie i montaż rolet zaciemniających podgumowanych w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie (20-824 Lublin, al.Warszawska 94).

Informacje dodatkowe:

 1. Należy wykonać i zamontować rolety zaciemniające, podgumowane (w kasetach) które nie przepuszczają światła i blokują ciepło słoneczne.
 2. Osłony należy zamontować na 18-tu oknach (po 3 skrzydła), w następujących salach lekcyjnych:
  1. sala nr 103 – 2 kpl.;
  2. sala nr 104 – 1 kpl.;
  3. sala nr 105 – 3 kpl.;
  4. sala nr 106 – 3 kpl.;
  5. sala nr 107 – 3 kpl.;
  6. sala nr 108 – 2 kpl.;
  7. sala nr 109 – 2 kpl.;
  8. sala nr 209 – 2 kpl.
 3. Kolor kasety: biały. Kolor prowadnic pionowych: biały. Kolor tkaniny podgumowanej: do uzgodnienia. Strona sterowania: w zależności od rodzaju skrzydła okiennego (lewa lub prawa).
 4. Przybliżone wymiary rolet (wraz z kasetą i prowadnicami) dla jednego kompletu okien (dwa górne skrzydła rozwierne i jedno dolne skrzydło uchylne) podane w centymetrach (długość x wysokość):
  1. skrzydło rozwierne lewe (górne): 58 x 117;
  2. skrzydło rozwierne prawe (górne): 58 x 117;
  3. skrzydło uchylne (dolne): 132 x 50.
 5. Fotografia jednego kompletu okien:
 6. Planowany termin rozpoczęcia robót (montażu): 17 sierpnia 2020.
  Planowany termin zakończenia prac: sukcesywnie do 31 grudnia 2020.
 7. Wymagana gwarancja min. 60 miesięcy.
 8. Zainteresowanych oferentów zapraszamy do dokonania oględzin i pomiarów bezpośrednio w budynku naszej szkoły (20-824 Lublin, al.Warszawska 94). Termin spotkania należy ustalić wcześniej telefonicznie +48 513821142 lub mailowo administrator@klonowic.lublin.pl.
 9. Wybierając się do nas warto posłużyć się mapą: https://www.klonowic.lublin.pl/kontakt/jak-dojechac/.

Powyżej przedstawiamy przewidywany zakres prac. Zakres ten może ulec zwiększeniu o prace dodatkowe, np.  instalacja rolet w innych pomieszczeniach. Niniejsze zapytanie ma na celu wybór wykonawcy rolet, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 30 lipca 2020 r. o godzinie 12:00 (czwartek). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym i przedmiarze robót, wartość oferty brutto, okres objęty gwarancją, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT i koszt dostawy produktów do siedziby naszej szkoły.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy/usługi.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Po analizie złożonych ofert dokonano następującego wyboru:
BOBI-DECOR Sp. Jawna, ul. Gospodarcza 23G, 20-211 Lublin.

Zaszufladkowano do kategorii RFP/RFI

Zapytanie ofertowe nr RFP-5/2020 (świadczenie usług żywieniowych)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie następujących produktów/usług:

 1. świadczenie usług żywieniowych, w tym wykonanie usługi cateringowej polegającej na dostarczeniu posiłków, a także ich przygotowywaniu w siedzibie Zleceniodawcy (niektórych potraw, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi) dla dzieci uczęszczających do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie oraz nauczycieli i pracowników (20-824 Lublin, al.Warszawska 94) w roku szkolnym 2020/2021.

Informacje dodatkowe:

 1. Oferent zobowiązuje się we wszystkie dni nauki i zajęć szkolnych przygotowywać i wydawać obiady uczniom  oraz nauczycielom i pracownikom.
 2. Oferent zapewni Rodzicom uczniów, nauczycielom i pracownikom dostęp do elektronicznego systemu do zarządzania indywidualnym zamówieniami posiłków w placówkach edukacyjnych (np. MASTERSZEF, StartEdu itp.).
 3. Zapłata za wydane posiłki dokonywana będzie poprzez elektroniczny system do zarządzania indywidualnym zamówieniami posiłków w placówkach edukacyjnych, a jej obowiązek spoczywa bezpośrednio na Zamawiających (Rodzicach/Opiekunach/Nauczycielach/Pracownikach). Opłaty za złożone zamówienie mogą być dokonane przez Zamawiających w formie przelewu tradycyjnego dokonywanego na indywidualne konto bankowe każdego użytkownika (System automatycznie nadaje numer konta każdej osobie), bądź przelewem natychmiastowym on-line.
 4. Oferent jest odpowiedzialny za sporządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem, który musi być opublikowany w elektronicznym systemie do zarządzania indywidualnym zamówieniami posiłków w placówkach edukacyjnych na każdy miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenia usług. Oferent może dokonać nieznacznych odstępstw od jadłospisów. Oferent zobowiązany będzie informować  Zamawiających posiłki drogą elektroniczną (np. w elektronicznym systemie do zarządzania indywidualnym zamówieniami posiłków w placówkach edukacyjnych) o odstępstwach do godziny 9.30 danego dnia. Wszelkie odstępstwa nie mogą spowodować pogorszenia jakości posiłków ani podwyższenia/obniżenia ceny za dany posiłek. Oferent, w każdy piątek prześle do szkoły wykaz składników przyszłotygodniowego jadłospisu, w formie elektronicznej.
 5. Szkoła odda, a Oferent przyjmie w użytkowanie pomieszczenia kuchni oraz stołówki szkolnej wraz ze znajdującym się tam wyposażeniem. Mienie ruchome i nieruchome zostanie przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym, na czas trwania umowy. Opłata za użytkowanie (w tym media: woda, gaz, energia elektryczna) ww. wynosić będzie 200,00 (dwieście 00/100) zł miesięcznie +VAT
 6. Oferent zobowiązany jest do utrzymania w czystości i w należytych warunkach higieniczno-sanitarnych wynajmowane pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie oddane w użytkowanie.
 7. Oferent zobowiązany jest do sporządzania posiłków zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017, poz. 149 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U 2016, poz. 1154), normami żywienia oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.
 8. W ramach wyżywienia uczniów klasy „0” oferent przygotowywać będzie drugie śniadanie wraz z napojem, zupę, drugie danie wraz z napojem oraz podwieczorek, natomiast w ramach wyżywienia uczniów klas I-VII szkoły podstawowej, klas II-III gimnazjum oraz nauczycieli i pracowników:  zupę, drugie danie wraz z napojem oraz opcjonalnie podwieczorek. W ramach śniadania oferent przygotowywać będzie kanapki, zupy mleczne lub inne zaakceptowane przez szkołę posiłki.
 9. Obiady będą składać się z dwóch dań. Pod pojęciem obiadów należy rozumieć:
  • zupę, zupę z wkładką mięsną podaną ze świeżym pieczywem,
  • danie mięsne (drobiowe, wieprzowe, wołowe, cielęce, rybne),
  • danie bezmięsne (np. naleśniki, pierogi, placki ziemniaczane),
  • dodatek do drugiego dania: ziemniaki, makaron, ryż, kasza, surówka, sałatka,
  • kompot, herbatę, wodę, inny napój.
 10. Gramatura minimalna posiłków dla uczniów klasy „0” oraz szkoły podstawowej klas I-IV przedstawia się następująco:
  – pieczywo 60g, wędlina/ser/pasta/dżem/miód 10g, warzywa 5-10g, masło 5g
  – zupa – 250 ml
  – ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – 100 g
  – mięso lub ryba – 80 g
  – surówki, jarzyny – 100 g
  – naleśniki, kluski, pierogi itp. – 200 g
  – wkładka mięsna – 50 g
  – pieczywo – 50g
  – kompot, herbata, woda – 200 ml
  – podwieczorek – 200 ml/200g
 11. Gramatura minimalna posiłków dla  uczniów szkoły podstawowej klas V-VIII jest następująca:
  – zupa – 300 ml
  – wkładka mięsna do zupy – 50 g
  – ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – min. 125 g
  – mięso lub ryba – min. 100 g
  – surówki, jarzyny – min. 110 g
  – naleśniki, kluski, pierogi itp. – min. 250 g
  – pieczywo – 100g
  – kompot, herbata, woda – min. 200 ml
  – podwieczorek – 200ml/200g
 12. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez oferenta.
 13. Oferent zobowiązuje się do przechowywania próbek żywności zgodnie z wymogami określonymi w § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. Nr 80, poz. 545).
 14. Oferent ponosi odpowiedzialność za jakość obiadu, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne.
 15. Koszt przygotowania i wydania  jednej porcji całodziennego wyżywienia składającego się z trzech posiłków dla uczniów klasy „0” musi być przedstawiony w ofercie (w tym podatek VAT). W ramach  wskazanej kwoty należy rozróżnić wartość śniadania, zupy, II dania, podwieczorku, napoi.
 16. Koszt przygotowywania  i wydania jednej porcji posiłku dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej musi być przedstawiony w ofercie (w tym podatek VAT). W ramach  wskazanej kwoty należy rozróżnić wartość zupy, II dania, napoju.
 17. Koszt przygotowywania i wydania jednej porcji posiłku dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej oraz nauczycieli i pracowników musi być przedstawiony w ofercie (w tym podatek VAT). W ramach wskazanej kwoty należy rozróżnić wartość zupy, II dania, napoju.
 18. Wartość podwieczorku w ramach rozszerzenia wyżywienia musi być przedstawiony w ofercie (w tym podatek VAT).
 19. Oferent zobowiązuje się do:
  • przygotowywania urozmaiconych, pełnowartościowych, dostosowanych do wieku dzieci posiłków, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przygotowywania, zgodnie ze wskazaniami Zamawiających, posiłków o obniżonej zawartości białka zwierzęcego, o obniżonej zawartości glutenu, o obniżonej zawartości mleka i pochodnych lub innych indywidualnych diet,
  • przywożenia posiłków w naczyniach posiadających atest PZH oraz samochodem przeznaczonym do przewozu żywności, posiadającym odbiór przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
  • przygotowywania w miarę możliwości niektórych potraw, np. gotowanie ziemniaków, ryżu, makaronów, kasz w kuchni w siedzibie Zleceniodawcy, celem zapewnienia wysokiej jakości posiłków
  • utrzymania w wynajmowanych pomieszczeniach – kuchni, jadalni – właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z wymogami odpowiednich służb oraz przepisami prawa,
  • sprawowanie opieki nad wynajmowanym mieniem, ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody i zniszczenia powstałe w związku z prowadzoną działalnością.
 20. Zainteresowanych oferentów zapraszamy do dokonania oględzin (pomieszczenia kuchni oraz stołówki szkolnej wraz ze znajdującym się tam wyposażeniem)  bezpośrednio w budynku naszej szkoły (20-824 Lublin, al.Warszawska 94). Termin spotkania należy ustalić wcześniej telefonicznie +48 513821142 lub mailowo administrator@klonowic.lublin.pl.
 21. Wybierając się do nas warto posłużyć się mapą: https://www.klonowic.lublin.pl/kontakt/jak-dojechac/.

Powyżej przedstawiamy przewidywany zakres usług. Zakres ten może ulec zwiększeniu. Niniejsze zapytanie ma na celu wybór wykonawcy świadczenia usług żywieniowych w roku szkolnym 2020/2021, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 lipca 2020 r. o godzinie 12:00 (poniedziałek). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty brutto, okres objęty gwarancją, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT i koszt dostawy produktów do siedziby naszej szkoły.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy/usługi.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Po analizie złożonych ofert dokonano następującego wyboru:
Symfonia smaku, Kinga Rakowska, ul. Symfoniczna 3a, 20-853 Lublin;
od listopada 2020:
EKO Planet Kamil Nadulski z siedzibą w Lublinie przy ul. Jantarowej 5/106.

Zaszufladkowano do kategorii RFP/RFI

Karta rowerowa

Uczniowie Klonowica zdali na swoje pierwsze prawo jazdy. Po zdalnym kursie trwającym 2 miesiące osiągnęli sukces- mają kartę rowerową! Gratulujemy!

Jestem bohaterem baśni… – Jestem twórcą swojej własnej baśni!

Tradycją „Klonowica” jest realizacja w czwartej klasie projektu werbalnej prezentacji „Jestem bohaterem baśni”. Dzieci do marca 2020 roku pracowały nad scenariuszem przedstawienia, w którym z humorystycznym dystansem odniosły się do tradycji europejskich baśni. Z żalem zaakceptowały konieczność zawieszenia przygotowań do rychłego występu.

Od marca 2020 roku Szkoła przeniosła swoje działania do przestrzeni wirtualnej w związku z pandemią COVID-19. Zmienił się zatem tryb pracy szkolnej, a wśród wielu nowych doświadczeń narodził się pomysł zmiany sposobu realizacji projektu – Uczniowie klasy 4a napisali pod kierunkiem swojej polonistki, Krzysztofy Trzaskowskiej, baśnie, które następnie zilustrowali. Nad jakością prac plastycznych oraz stroną graficzną zbioru baśni czuwała Edyta Kuklewska, nauczycielka plastyki.

Praca nad własnymi tekstami literackimi była z pewnością bardzo satysfakcjonująca, ale jednocześnie Dzieci są zgodne co do tego, że wraz z powrotem do stacjonarnego trybu nauki nastąpi reaktywacja projektu w jego pierwotnym zamyśle. Chociaż być może nowe doświadczenia z technologią komunikacyjną i informacyjną zweryfikują, czy Uczniowie pozostaną przy planie wystąpienia na żywo, czy raczej stworzą słuchowisko lub film…

A co do prezentowanych tu baśni – zarówno Dzieci, jak i ich opiekunowie liczą na to, że treść nowych bajecznych opowieści osłodzi nieco czas izolacji od kolegów i koleżanek wszystkim młodym czytelnikom.

Aby zobaczyć baśnie, proszę kliknąć na obrazek poniżej:


Szkoła w Chmurze Microsoft

Hura‼️ Nasza szkoła otrzymała tytuł „Szkoła w Chmurze Microsoft” To duże wyróżnienie dla naszego systemu informatycznego i kolejny krok w cyfrowej transformacji szkoły.

Tytuł „Szkoły w chmurach Microsoft”  przyznawany jest placówkom wykorzystującym
w sposób innowacyjny technologie Microsoftu. Nasza szkoła korzysta z wielu rozwiązań Microsoft, umożliwiających efektywniejszy i skuteczniejszy sposób zdalnego nauczania, komunikowania się oraz współpracy w relacjach online.