Zapytanie ofertowe nr RFP-5/2020 (świadczenie usług żywieniowych)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie następujących produktów/usług:

 1. świadczenie usług żywieniowych, w tym wykonanie usługi cateringowej polegającej na dostarczeniu posiłków, a także ich przygotowywaniu w siedzibie Zleceniodawcy (niektórych potraw, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi) dla dzieci uczęszczających do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie oraz nauczycieli i pracowników (20-824 Lublin, al.Warszawska 94) w roku szkolnym 2020/2021.

Informacje dodatkowe:

 1. Oferent zobowiązuje się we wszystkie dni nauki i zajęć szkolnych przygotowywać i wydawać obiady uczniom  oraz nauczycielom i pracownikom.
 2. Oferent zapewni Rodzicom uczniów, nauczycielom i pracownikom dostęp do elektronicznego systemu do zarządzania indywidualnym zamówieniami posiłków w placówkach edukacyjnych (np. MASTERSZEF, StartEdu itp.).
 3. Zapłata za wydane posiłki dokonywana będzie poprzez elektroniczny system do zarządzania indywidualnym zamówieniami posiłków w placówkach edukacyjnych, a jej obowiązek spoczywa bezpośrednio na Zamawiających (Rodzicach/Opiekunach/Nauczycielach/Pracownikach). Opłaty za złożone zamówienie mogą być dokonane przez Zamawiających w formie przelewu tradycyjnego dokonywanego na indywidualne konto bankowe każdego użytkownika (System automatycznie nadaje numer konta każdej osobie), bądź przelewem natychmiastowym on-line.
 4. Oferent jest odpowiedzialny za sporządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem, który musi być opublikowany w elektronicznym systemie do zarządzania indywidualnym zamówieniami posiłków w placówkach edukacyjnych na każdy miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenia usług. Oferent może dokonać nieznacznych odstępstw od jadłospisów. Oferent zobowiązany będzie informować  Zamawiających posiłki drogą elektroniczną (np. w elektronicznym systemie do zarządzania indywidualnym zamówieniami posiłków w placówkach edukacyjnych) o odstępstwach do godziny 9.30 danego dnia. Wszelkie odstępstwa nie mogą spowodować pogorszenia jakości posiłków ani podwyższenia/obniżenia ceny za dany posiłek. Oferent, w każdy piątek prześle do szkoły wykaz składników przyszłotygodniowego jadłospisu, w formie elektronicznej.
 5. Szkoła odda, a Oferent przyjmie w użytkowanie pomieszczenia kuchni oraz stołówki szkolnej wraz ze znajdującym się tam wyposażeniem. Mienie ruchome i nieruchome zostanie przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym, na czas trwania umowy. Opłata za użytkowanie (w tym media: woda, gaz, energia elektryczna) ww. wynosić będzie 200,00 (dwieście 00/100) zł miesięcznie +VAT
 6. Oferent zobowiązany jest do utrzymania w czystości i w należytych warunkach higieniczno-sanitarnych wynajmowane pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie oddane w użytkowanie.
 7. Oferent zobowiązany jest do sporządzania posiłków zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017, poz. 149 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U 2016, poz. 1154), normami żywienia oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.
 8. W ramach wyżywienia uczniów klasy „0” oferent przygotowywać będzie drugie śniadanie wraz z napojem, zupę, drugie danie wraz z napojem oraz podwieczorek, natomiast w ramach wyżywienia uczniów klas I-VII szkoły podstawowej, klas II-III gimnazjum oraz nauczycieli i pracowników:  zupę, drugie danie wraz z napojem oraz opcjonalnie podwieczorek. W ramach śniadania oferent przygotowywać będzie kanapki, zupy mleczne lub inne zaakceptowane przez szkołę posiłki.
 9. Obiady będą składać się z dwóch dań. Pod pojęciem obiadów należy rozumieć:
  • zupę, zupę z wkładką mięsną podaną ze świeżym pieczywem,
  • danie mięsne (drobiowe, wieprzowe, wołowe, cielęce, rybne),
  • danie bezmięsne (np. naleśniki, pierogi, placki ziemniaczane),
  • dodatek do drugiego dania: ziemniaki, makaron, ryż, kasza, surówka, sałatka,
  • kompot, herbatę, wodę, inny napój.
 10. Gramatura minimalna posiłków dla uczniów klasy „0” oraz szkoły podstawowej klas I-IV przedstawia się następująco:
  – pieczywo 60g, wędlina/ser/pasta/dżem/miód 10g, warzywa 5-10g, masło 5g
  – zupa – 250 ml
  – ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – 100 g
  – mięso lub ryba – 80 g
  – surówki, jarzyny – 100 g
  – naleśniki, kluski, pierogi itp. – 200 g
  – wkładka mięsna – 50 g
  – pieczywo – 50g
  – kompot, herbata, woda – 200 ml
  – podwieczorek – 200 ml/200g
 11. Gramatura minimalna posiłków dla  uczniów szkoły podstawowej klas V-VIII jest następująca:
  – zupa – 300 ml
  – wkładka mięsna do zupy – 50 g
  – ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – min. 125 g
  – mięso lub ryba – min. 100 g
  – surówki, jarzyny – min. 110 g
  – naleśniki, kluski, pierogi itp. – min. 250 g
  – pieczywo – 100g
  – kompot, herbata, woda – min. 200 ml
  – podwieczorek – 200ml/200g
 12. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez oferenta.
 13. Oferent zobowiązuje się do przechowywania próbek żywności zgodnie z wymogami określonymi w § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. Nr 80, poz. 545).
 14. Oferent ponosi odpowiedzialność za jakość obiadu, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne.
 15. Koszt przygotowania i wydania  jednej porcji całodziennego wyżywienia składającego się z trzech posiłków dla uczniów klasy „0” musi być przedstawiony w ofercie (w tym podatek VAT). W ramach  wskazanej kwoty należy rozróżnić wartość śniadania, zupy, II dania, podwieczorku, napoi.
 16. Koszt przygotowywania  i wydania jednej porcji posiłku dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej musi być przedstawiony w ofercie (w tym podatek VAT). W ramach  wskazanej kwoty należy rozróżnić wartość zupy, II dania, napoju.
 17. Koszt przygotowywania i wydania jednej porcji posiłku dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej oraz nauczycieli i pracowników musi być przedstawiony w ofercie (w tym podatek VAT). W ramach wskazanej kwoty należy rozróżnić wartość zupy, II dania, napoju.
 18. Wartość podwieczorku w ramach rozszerzenia wyżywienia musi być przedstawiony w ofercie (w tym podatek VAT).
 19. Oferent zobowiązuje się do:
  • przygotowywania urozmaiconych, pełnowartościowych, dostosowanych do wieku dzieci posiłków, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przygotowywania, zgodnie ze wskazaniami Zamawiających, posiłków o obniżonej zawartości białka zwierzęcego, o obniżonej zawartości glutenu, o obniżonej zawartości mleka i pochodnych lub innych indywidualnych diet,
  • przywożenia posiłków w naczyniach posiadających atest PZH oraz samochodem przeznaczonym do przewozu żywności, posiadającym odbiór przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
  • przygotowywania w miarę możliwości niektórych potraw, np. gotowanie ziemniaków, ryżu, makaronów, kasz w kuchni w siedzibie Zleceniodawcy, celem zapewnienia wysokiej jakości posiłków
  • utrzymania w wynajmowanych pomieszczeniach – kuchni, jadalni – właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z wymogami odpowiednich służb oraz przepisami prawa,
  • sprawowanie opieki nad wynajmowanym mieniem, ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody i zniszczenia powstałe w związku z prowadzoną działalnością.
 20. Zainteresowanych oferentów zapraszamy do dokonania oględzin (pomieszczenia kuchni oraz stołówki szkolnej wraz ze znajdującym się tam wyposażeniem)  bezpośrednio w budynku naszej szkoły (20-824 Lublin, al.Warszawska 94). Termin spotkania należy ustalić wcześniej telefonicznie +48 513821142 lub mailowo administrator@klonowic.lublin.pl.
 21. Wybierając się do nas warto posłużyć się mapą: https://www.klonowic.lublin.pl/kontakt/jak-dojechac/.

Powyżej przedstawiamy przewidywany zakres usług. Zakres ten może ulec zwiększeniu. Niniejsze zapytanie ma na celu wybór wykonawcy świadczenia usług żywieniowych w roku szkolnym 2020/2021, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 lipca 2020 r. o godzinie 12:00 (poniedziałek). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty brutto, okres objęty gwarancją, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT i koszt dostawy produktów do siedziby naszej szkoły.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy/usługi.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Po analizie złożonych ofert dokonano następującego wyboru:
Symfonia smaku, Kinga Rakowska, ul. Symfoniczna 3a, 20-853 Lublin;
od listopada 2020:
EKO Planet Kamil Nadulski z siedzibą w Lublinie przy ul. Jantarowej 5/106.

Zaszufladkowano do kategorii RFP/RFI

Zapytanie ofertowe nr RFP-4/2020 (wykonanie izolacji pionowej fundamentu)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert (np. kosztorys ofertowy) na dostarczenie/wykonanie następujących produktów/usług:

 1. Wykonanie izolacji pionowej fundamentu budynku (fragmentu) Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie (20-824 Lublin, al.Warszawska 94).

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii RFP/RFI

Zapytanie ofertowe nr RFP-3/2020 (profesjonalne środki utrzymania czystości VOIGT)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie w 2020 roku następujących produktów/usług:

 1. VC 176 NANO GLASS w opakowaniu 10 litrowym (producent: VOIGT)  środek do mycia szyb, luster i powierzchni szklanych – 4 opakowania;
 2. VC 137 EASY FURNI w opakowaniu 10 litrowym (producent: VOIGT) skoncentrowany preparat do bieżącego mycia wodoodpornych podłóg, PCV, linoleum, kamienia naturalnego, betonu, marmuru, podłóg ceramicznych, gresu, lakierowanych parkietów oraz paneli  – 2 opakowania;
 3. VC 171 KATOPOL w opakowaniu 1 litrowym (producent: VOIGT) skoncentrowany, antystatyczny środek, przeznaczony do mycia wodoodpornych powierzchni, a w szczególności do mycia komputerów, telewizorów, ekranów LCD oraz innych urządzeń biurowych – 20 opakowań;
 4. VC 107 EASY SANIT w opakowaniu 10 litrowym (producent: VOIGT) skoncentrowany preparat przeznaczony do bieżącego mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych, porcelany sanitarnej, armatury, gresu, płytek ceramicznych i stali   nierdzewnej – 8 opakowań;
 5. VC 117 EASY GEL w opakowaniu 1 litrowym (producent: VOIGT) żel do mycia urządzeń sanitarnych, do czyszczenia powierzchni i przedmiotów takich jak toalety, pisuary, bidety, kafelki, umywalki i kabiny prysznicowe – 24 opakowania;
 6. VC 150 GRUNDPUR w opakowaniu 10 litrowym (producent: VOIGT) skoncentrowany, zasadowy środek o podwyższonej skuteczności do gruntownego mycia mocno zabrudzonych podłóg i powierzchni odpornych na działanie alkaliów – 1 opakowanie;
 7. VC 248 NANO PERFECT FLOOR w opakowaniu 10 litrowym (producent: VOIGT)  antystatyczny środek do mycia wszelkich podłóg odpornych na działanie wody, do bieżącej pielęgnacji podłóg pokrytych preparatem HD FLOOR PROTECT VC 370 – 8 opakowań;
 8. VC 242 Premium, BRUDPUR Premium w opakowaniu 10 litrowym (producent: VOIGT) skoncentrowany, zapachowy środek do gruntownego mycia i usuwania tłustych zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów – 6 opakowań;
 9. VC 370 HD FLOOR PROTECT w opakowaniu 1 litrowym (producent: VOIGT) wysokopołyskowa, profesjonalna dyspersja o podwyższonej trwałości i odporności na ścieranie, przeznaczona do powierzchni o dużym natężeniu ruchu – 36 opakowań;
 10. VC 129 AROMAT FRUIT GEL w opakowaniu 0,6 litra ze spryskiwaczem (producent: VOIGT), odświeżacz powietrza o wydłużonym czasie działania, neutralizujący odory – 10 opakowań;
 11. bezpłatny zestaw butelek 0,6 l (z odpowiednią etykietą informującą o danych produkcie) w ilościach niezbędnych do prawidłowego korzystania z ww. preparatów przez 3-osobowy personel sprzątający;
 12. bezpłatny mechaniczny system dozowania (dozownik przepływowy) dostosowany do prawidłowego rozcieńczenia produktów VOIGT do opakowań (kanistrów) 10 litrowych VOIGT niezbędny do prawidłowego korzystania z ww. preparatów;
 13. bezpłatne przeprowadzenie szkolenia/szkoleń dla personelu sprzątającego niezbędnych do prawidłowego korzystania z ww. preparatów.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii RFP/RFI

Zapytanie ofertowe nr RFP-2/2020 (artykuły higieniczne i środki czystości)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie w 2020 roku następujących produktów/usług:

1. papier toaletowy w dużej rolce JUMBO, makulaturowy, jednowarstwowy, szary, średnica zewnętrzna rolki ~19cm, szerokość rolki 9-10 cm, długość ~140m – 700 rolek;
2. ręcznik papierowy w rolce MAXI, dwuwarstwowy, średnica zewnętrzna rolki ~19 cm, szerokość rolki 19-20 cm, długość ~150m – 1000 rolek;
3. chusteczki higieniczne dwuwarstwowe wyciągane z kartonika, min. pojemność kartonika 150 szt. – 200 opakowań;
4. ścierka z mikrofibry 30×30 cm, kolory: czerwony, niebieski, zielony, żółty – łącznie 50 sztuk;
5. mydło antybakteryjne, przystosowane do dozowników, kanister 5 litrów –  25 sztuk;
6. płyn do mycia tablic suchościeralnych TENZI Top KLIN, butelka 0,6 litra ze spryskiwaczem – 50 sztuk;
7. rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar M w opakowaniach po 100 szt. –  30 opakowań;
8. worki na odpady o pojemności 35 litrów HDPE – 4000 sztuk;
9. worki na odpady o pojemności 60 litrów HDPE – 4000 sztuk;
10. worki na odpady o pojemności 120 litrów LDPE – 2500 sztuk;
11. worki na odpady o pojemności 240 litrów LDPE – 150 sztuk. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii RFP/RFI

Zapytanie ofertowe nr RFP-1/2020 (art. papiernicze i biurowe)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie w 2020 roku następujących produktów/usług:

1. PAPIER KSERO BIAŁY A/4 (min.: 80 g/m2, białość CIE 146) w ryzach po 500 kartek. Papier będzie miał zastosowanie w urządzeniach biurowych, do kopiowania kserograficznego, drukowania laserowego, musi mieć możliwość obustronnego wkładania do urządzenia biurowego tzn. papier bez zaznaczonej strony wierzchniej – 500 ryz; Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii RFP/RFI

PILNE – zbiórka słodyczy dla dzieci z polskiej świetlicy w Solecznikach na Litwie

Z wielką przyjemnością włączamy się do akcji Muzeum Wsi Lubelskiej, które prowadzi zbiórkę słodyczy dla ubogich dzieci z polskiej świetlicy w Solecznikach na Litwie.
Słodkie upominki można przynosić do szkoły do piątku 13 grudnia do godz. 13:00.
Pod drzewkiem, obok choinki będzie wystawiony specjalnie oznakowany wiklinowy kosz.