Zapytanie ofertowe nr RFP-1/2022 (wycena nieruchomości zabudowanej)

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie/wykonanie następujących produktów/usług:

  1. wycena nieruchomości zabudowanej, w formie operatu szacunkowego, zlokalizowanej w Lublinie, al. Warszawska 94.

Informacje dodatkowe:

  1. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze LU1I/00103249/7 w X WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH LUBLIN.
  2. Operat szacunkowy ma prawo wykonać jedynie uprawniony rzeczoznawca majątkowy (lub zespół rzeczoznawców lub wyspecjalizowana firma skupiająca rzeczoznawców i specjalistów z innych dziedzin) wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
  3. W zakresie wyceny nieruchomości rzeczoznawca ma obowiązek postępować w sposób obiektywny, niezależny i staranny w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późn. zm.).
  4. Zainteresowanych oferentów zapraszamy do dokonania oględzin bezpośrednio na terenie nieruchomości (20-824 Lublin, al. Warszawska 94). Termin spotkania należy ustalić wcześniej telefonicznie +48 817416811 lub mailowo zarzad@klonowic.lublin.pl.
  5. Wybierając się do nas warto posłużyć się mapą: https://www.klonowic.lublin.pl/kontakt/jak-dojechac/.

Niniejsze zapytanie ma na celu wybór wykonawcy usługi wyceny nieruchomości, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 stycznia 2022 r. o godzinie 12:00 (środa).

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty brutto, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin związania ofertą nie może być krótszy niż do dnia 31 stycznia 2022 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zarzad@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).