Zapytanie ofertowe nr RFP-5/2021 (odbiór odpadów komunalnych)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie następujących produktów/usług:

 1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (według specyfikacji w załączonej w linku tabeli) z siedziby Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie (20-824 Lublin, al.Warszawska 94).

Informacje dodatkowe:

 1. Przewidywany wykaz odpadów komunalnych (tabela do pobrania i wypełnieniea przez oferenta w kolumnie „cena jednostkowa”):
  Tabela: WYKAZ ODPADÓW KOMUNALNYCH do RFP-5/2021
 2. Dla odpadów segregowanych należy puwzględnić różne wielkości pojemników (nie znamy jeszcze naszego realnego zapotrzebowania w tym zakrsie).
 3. Podana w tabeli częstotliwość odbioru odpadów może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (nie znamy jeszcze naszego realnego zapotrzebowania w tym zakrsie).
 4. Miejsce odbioru odpadów: z siedziby Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie (20-824 Lublin, al.Warszawska 94).
 5. Terminy odbioru odpadów: zgodnie z ustalonym harmonogramem, dodatkowe odbiory odpadów będą doraźnie ustalane telefonicznie lub mailowo.
 6. Z chwilą odbioru odpadów oferent przejmuje całkowitą odpowiedzialność w zakresie postępowania z nimi, zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska.
 7. Oferent zapewni nieodpłatnie pojemniki na odpady o pojemności przewidzianej w umowie, na czas niezbędny do realizacji umowy.
 8. Przewidywany termin realizacji usługi: od 1 lipca 2021 roku.
 9. Zainteresowanych oferentów zapraszamy do dokonania oględzin (np. miejsce przechowywania pojemników na odpady i trasa dojazdu do nich drogą wewnętrzną)  bezpośrednio w siedzibie naszej szkoły (20-824 Lublin, al.Warszawska 94). Termin spotkania należy ustalić wcześniej telefonicznie +48513821142 lub mailowo administrator@klonowic.lublin.pl.
 10. Wybierając się do nas warto posłużyć się mapą: https://www.klonowic.lublin.pl/kontakt/jak-dojechac/.

Powyżej przedstawiamy przewidywany zakres usług. Zakres ten może ulec zmianie. Niniejsze zapytanie ma na celu wybór wykonawcy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00 (poniedziałek). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty brutto, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż do dnia 31 grudnia 2021 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT i koszt dostawy/odbioru produktów do/z siedziby naszej szkoły.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy/usługi.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Po analizie złożonych ofert dokonano następującego wyboru: