Zapytanie ofertowe nr RFP-4/2021 (świadczenie usług prawniczych)

Zarząd Stowarzyszenia Oświatowo-Wychowawczego im. S.F. Klonowica w Lublinie (SOW) zaprasza do składania pisemnie, na adres 20-824 Lublin, al. Warszawska 94 lub pocztą elektroniczną na adres zarzad@klonowic.lublin.pl, oferty na świadczenie usług prawniczych na rzecz SOW i prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Szkoły Podstawowej im. S.F Klonowica w Lublinie.

W ofercie należy wskazać formę prawną usługodawcy, doświadczenie zawodowe oraz miesięczną cenę ryczałtową wynagrodzenia za świadczoną usługę (brutto) oraz sposobu świadczenia usługi.

Preferowany zakres usług obejmuje prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo oświatowe, windykację należności od dłużników w formie wezwań do zapłaty poprzez postępowania sądowe, aż do egzekucji włącznie. Usługi obejmować powinny konsultacje, opinie prawne, opracowanie dokumentów i pism na zlecenie Zarządu i Dyrektora Szkoły.

Termin składania ofert upływa 23 kwietnia 2021.