Zapytanie ofertowe nr RFP-4/2020 (wykonanie izolacji pionowej fundamentu)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert (np. kosztorys ofertowy) na dostarczenie/wykonanie następujących produktów/usług:

 1. Wykonanie izolacji pionowej fundamentu budynku (fragmentu) Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie (20-824 Lublin, al.Warszawska 94).

Informacje dodatkowe:

 1. Wykonanie izolacji pionowej, po zewnętrznej stronie ścian, od stóp fundamentowych (około 1,5 m poniżej gruntu) aż po strefę rozprysków wody deszczowej (około 0,5 m powyżej gruntu). Grubość fundamentu wynosi około 70 cm.
 2. Na różnych wysokościach izolacja pionowa może mieć różną postać. Dopuszczalne jest użycie różnych materiałów hydroizolacyjnych (np. mineralne, bitumiczne, materiały rolowe, domieszki uszczelniające z substancjami hydrofobowymi itp.).
 3. Przed zasypaniem wykopów izolacja powinna być zabezpieczona warstwą ochronną (np. płytami styropianowymi, płytami z polistyrenu ekstrudowanego, folią kubełkową wywiniętą na poziomą część ławy fundamentowej, podwójną folią budowlaną, itp). Wykopy należy zasypywać warstwami grubości ok. 30 cm, a każdą warstwę zagęszczać.
 4. Wokół izolowanych ścian zewnętrznych budynku należy zbudować opaskę z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm. (pas terenu na styku ze ścianami budynku wymagający ułożenia pokrycia, które zmniejszy niekorzystne oddziaływanie warunków atmosferycznych na dolne strefy budynku). Budowa opaski musi uwzględniać sposób odprowadzania wody spływającej rurami spustowymi z rynien. Wymagana szerokość opaski wynosi około 80 cm.
 5. Izolowany będzie fundament narożnika budynku pomiędzy boiskiem szkolnym i al. Warszawską. Łączna długość fundamentu, który wymaga izolacji, wynosi około 21 metrów bieżących (zaznaczone kolorem różowym na dostępnym tutaj załączniku graficznym).
 6. Planowany termin rozpoczęcia robót: 1 kwietnia 2020.
 7. Planowany termin zakończenia prac: 30 sierpnia 2020.
 8. Wymagany okres gwarancji: min. 96 miesięcy;
 9. Zainteresowanych oferentów zapraszamy do dokonania oględzin bezpośrednio w budynku naszej szkoły (20-824 Lublin, al.Warszawska 94). Termin spotkania należy ustalić wcześniej telefonicznie +48 513821142 lub mailowo administrator@klonowic.lublin.pl; 
 10. Wybierając się do nas warto posłużyć się mapą: https://www.klonowic.lublin.pl/kontakt/jak-dojechac/.

Powyżej przedstawiamy przewidywany zakres prac. Zakres ten może ulec zwiększeniu o prace dodatkowe, np. dodatkowe roboty ziemne i brukarskie, itp.. Niniejsze zapytanie ma na celu wybór wykonawcy robót budowlanych, w zakresie izolacji pionowej fundamentu, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 marca 2020 r. o godzinie 12:00 (poniedziałek). Złożona oferta (np. kosztorys ofertowy) powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, opis proponowanej technologii wykonania poszczególnych robót, wartość oferty brutto, okres objęty gwarancją, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż do dnia 31 sierpnia 2020 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT i koszt dostawy produktów do siedziby naszej szkoły.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy/usługi.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Po analizie złożonych ofert dokonano wyboru wykonawcy izolacji pionowej fundamentu budynku, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę: Ghost Painters Tomasz Furmanek, Płouszowice-Kolonia 77F, 21-008 Tomaszowice.