Zapytanie ofertowe nr 8/2019 (świadczenie usług żywieniowych)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie następujących produktów/usług:

 1. świadczenie usług żywieniowych, w tym wykonanie usługi cateringowej polegającej na dostarczeniu posiłków, a także ich przygotowywaniu w siedzibie Zleceniodawcy (niektórych potraw, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi) dla dzieci uczęszczających do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie oraz nauczycieli i pracowników (20-824 Lublin, al.Warszawska 94) w roku szkolnym 2019/2019.


Informacje dodatkowe:

 1. Oferent zobowiązuje się we wszystkie dni nauki i zajęć szkolnych przygotowywać i wydawać obiady uczniom  oraz nauczycielom i pracownikom.
 2. Oferent zapewni Rodzicom uczniów, nauczycielom i pracownikom dostęp do elektronicznego systemu MASTERSZEF (SYSTEM DO ZARZĄDZANIA INDYWIDUALNYMI ZAMÓWIENIAMI POSIŁKÓW W PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH). Zamawianie oraz odwoływanie posiłków przez Zamawiających dokonywane będzie za pośrednictwem systemu MASTERSZEF.
 3. Zapłata za wydane posiłki dokonywana będzie poprzez system MASTERSZEF, a jej obowiązek spoczywa bezpośrednio na Zamawiających (Rodzicach/Opiekunach/Nauczycielach/Pracownikach). Opłaty za złożone zamówienie mogą być dokonane przez Zamawiających w formie przelewu tradycyjnego dokonywanego na indywidualne konto bankowe każdego użytkownika (System automatycznie nadaje numer konta każdej osobie), bądź przelewem natychmiastowym on-line.
 4. Oferent jest odpowiedzialny za sporządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem, który musi być opublikowany w systemie MASTERSZEF na każdy miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenia usług. Oferent może dokonać nieznacznych odstępstw od jadłospisów. Oferent zobowiązany będzie informować  Zamawiających posiłki drogą elektroniczną (np. w systemie MASTERSZEF) o odstępstwach do godziny 9.30 danego dnia. Wszelkie odstępstwa nie mogą spowodować pogorszenia jakości posiłków ani podwyższenia/obniżenia ceny za dany posiłek. Oferent, w każdy piątek prześle do szkoły wykaz składników przyszłotygodniowego jadłospisu, w formie elektronicznej.
 5. Szkoła odda, a Oferent przyjmie w użytkowanie pomieszczenia kuchni oraz stołówki szkolnej wraz ze znajdującym się tam wyposażeniem. Mienie ruchome i nieruchome zostanie przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym, na czas trwania umowy. Opłata za użytkowanie (w tym media: woda, gaz, energia elektryczna) ww. wynosić będzie 50,00 (pięćdziesiąt 00/100) zł miesięcznie +VAT
 6. Oferent zobowiązany jest do utrzymania w czystości i w należytych warunkach higieniczno-sanitarnych wynajmowane pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie oddane w użytkowanie.
 7. Oferent zobowiązany jest do sporządzania posiłków zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017, poz. 149 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U 2016, poz. 1154), normami żywienia oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.
 8. W ramach wyżywienia uczniów klasy „0” oferent przygotowywać będzie drugie śniadanie wraz z napojem, zupę, drugie danie wraz z napojem oraz podwieczorek, natomiast w ramach wyżywienia uczniów klas I-VII szkoły podstawowej, klas II-III gimnazjum oraz nauczycieli i pracowników:  zupę, drugie danie wraz z napojem oraz opcjonalnie podwieczorek. W ramach śniadania oferent przygotowywać będzie kanapki, zupy mleczne lub inne zaakceptowane przez szkołę posiłki.
 9. Obiady będą składać się z dwóch dań. Pod pojęciem obiadów należy rozumieć:
  • zupę, zupę z wkładką mięsną podaną ze świeżym pieczywem,
  • danie mięsne (drobiowe, wieprzowe, wołowe, cielęce, rybne),
  • danie bezmięsne (np. naleśniki, pierogi, placki ziemniaczane),
  • dodatek do drugiego dania: ziemniaki, makaron, ryż, kasza, surówka, sałatka,
  • kompot, herbatę, wodę, inny napój.
 10. Gramatura minimalna posiłków dla uczniów klasy „0” oraz szkoły podstawowej klas I-IV przedstawia się następująco:
  – pieczywo 60g, wędlina/ser/pasta/dżem/miód 10g, warzywa 5-10g, masło 5g
  – zupa – 250 ml
  – ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – 100 g
  – mięso lub ryba – 80 g
  – surówki, jarzyny – 100 g
  – naleśniki, kluski, pierogi itp. – 200 g
  – wkładka mięsna – 50 g
  – pieczywo – 50g
  – kompot, herbata, woda – 200 ml
  – podwieczorek – 200 ml/200g
 11. Gramatura minimalna posiłków dla  uczniów szkoły podstawowej klas V-VIII jest następująca:
  – zupa – 300 ml
  – wkładka mięsna do zupy – 50 g
  – ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – min. 125 g
  – mięso lub ryba – min. 100 g
  – surówki, jarzyny – min. 110 g
  – naleśniki, kluski, pierogi itp. – min. 250 g
  – pieczywo – 100g
  – kompot, herbata, woda – min. 200 ml
  – podwieczorek – 200ml/200g
 12. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez oferenta.
 13. Oferent zobowiązuje się do przechowywania próbek żywności zgodnie z wymogami określonymi w § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. Nr 80, poz. 545).
 14. Oferent ponosi odpowiedzialność za jakość obiadu, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne.
 15. Koszt przygotowania i wydania  jednej porcji całodziennego wyżywienia składającego się z trzech posiłków dla uczniów klasy „0” musi być przedstawiony w ofercie (w tym podatek VAT). W ramach  wskazanej kwoty należy rozróżnić wartość śniadania, zupy, II dania, podwieczorku, napoi.
 16. Koszt przygotowywania  i wydania jednej porcji posiłku dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej musi być przedstawiony w ofercie (w tym podatek VAT). W ramach  wskazanej kwoty należy rozróżnić wartość zupy, II dania, napoju.
 17. Koszt przygotowywania i wydania jednej porcji posiłku dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej oraz nauczycieli i pracowników musi być przedstawiony w ofercie (w tym podatek VAT). W ramach wskazanej kwoty należy rozróżnić wartość zupy, II dania, napoju.
 18. Wartość podwieczorku w ramach rozszerzenia wyżywienia musi być przedstawiony w ofercie (w tym podatek VAT).
 19. Oferent zobowiązuje się do:
  • przygotowywania urozmaiconych, pełnowartościowych, dostosowanych do wieku dzieci posiłków, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przygotowywania, zgodnie ze wskazaniami Zamawiających, posiłków o obniżonej zawartości białka zwierzęcego, o obniżonej zawartości glutenu, o obniżonej zawartości mleka i pochodnych lub innych indywidualnych diet,
  • przywożenia posiłków w naczyniach posiadających atest PZH oraz samochodem przeznaczonym do przewozu żywności, posiadającym odbiór przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
  • przygotowywania w miarę możliwości niektórych potraw, np. gotowanie ziemniaków, ryżu, makaronów, kasz w kuchni w siedzibie Zleceniodawcy, celem zapewnienia wysokiej jakości posiłków
  • utrzymania w wynajmowanych pomieszczeniach – kuchni, jadalni – właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z wymogami odpowiednich służb oraz przepisami prawa,
  • sprawowanie opieki nad wynajmowanym mieniem, ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody i zniszczenia powstałe w związku z prowadzoną działalnością.
 20. Zainteresowanych oferentów zapraszamy do dokonania oględzin (pomieszczenia kuchni oraz stołówki szkolnej wraz ze znajdującym się tam wyposażeniem)  bezpośrednio w budynku naszej szkoły (20-824 Lublin, al.Warszawska 94). Termin spotkania należy ustalić wcześniej telefonicznie +48 513821142 lub mailowo administrator@klonowic.lublin.pl.
 21. Wybierając się do nas warto posłużyć się mapą: https://www.klonowic.lublin.pl/kontakt/jak-dojechac/.

Powyżej przedstawiamy przewidywany zakres usług. Zakres ten może ulec zwiększeniu. Niniejsze zapytanie ma na celu wybór wykonawcy świadczenia usług żywieniowych w roku szkolnym 2019/2020, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 24 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00 (poniedziałek). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty brutto, okres objęty gwarancją, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż do dnia 31 sierpnia 2020 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT i koszt dostawy produktów do siedziby naszej szkoły.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy/usługi.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Po analizie ofert dokonano wyboru wykonawcy świadczenia usług żywieniowych w roku szkolnym 2019/2020, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę: EKO Planet Kamil Nadulski z siedzibą w Lublinie przy ul. Jantarowej 5/106.