Zapytanie ofertowe nr 7/2019 (wykonanie i montaż osłon na grzejniki CO)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie następujących produktów/usług:

 1. Wykonanie i montaż osłon na grzejniki centralnego ogrzewania w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie (20-824 Lublin, al.Warszawska 94).


Informacje dodatkowe:

 1. Należy zabezpieczyć grzejniki centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym.
 2. Osłony należy zamontować w następujących salach lekcyjnych (podano przybliżone długości osłon):

  1. sala nr 103 – 65cm, 125cm;
  2. sala nr 104 – 65cm;
  3. sala nr 105 – 65cm, 65cm, 115cm;
  4. sala nr 106 – 115cm, 125cm;
  5. sala nr 107 – 115cm, 125cm;
  6. sala nr 108 – 115cm, 115cm;
  7. sala nr 109 – 115cm, 115cm.
 3. Grzejniki zainstalowane są pod parapetami. Głębokość parapetów wynosi około 27cm. Odległość pomiędzy podłogą a parapetem wynosi około 73cm.
 4. Planowany termin rozpoczęcia robót: 21 czerwca 2019.
  Nieprzekraczalny termin zakończenia prac: 30 wrzesnia 2019.
 5. Wymagana gwarancja min. 60 miesięcy.
 6. Zainteresowanych oferentów zapraszamy do dokonania oględzin bezpośrednio w budynku naszej szkoły (20-824 Lublin, al.Warszawska 94). Termin spotkania należy ustalić wcześniej telefonicznie +48 513821142 lub mailowo administrator@klonowic.lublin.pl.
 7. Wybierając się do nas warto posłużyć się mapą: https://www.klonowic.lublin.pl/kontakt/jak-dojechac/.

Powyżej przedstawiamy przewidywany zakres prac. Zakres ten może ulec zwiększeniu o prace dodatkowe, np.  instalacja osłon w innych pomieszczeniach. Niniejsze zapytanie ma na celu wybór wykonawcy osłon na grzejniki centralnego ogrzewania, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00 (poniedziałek). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym i przedmiarze robót, wartość oferty brutto, okres objęty gwarancją, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż do dnia 30 września 2019 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT i koszt dostawy produktów do siedziby naszej szkoły.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy/usługi.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Po analizie ofert dokonano wyboru wykonawcy osłon na grzejniki centralnego ogrzewania, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę: DARSTOL Dariusz Kula, 20-860 Lublin, ul. Paderewskiego 4/20.