Zapytanie ofertowe nr 6/2019 (wykonanie systemu oddymiania)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert (kosztorys ofertowy) na dostarczenie następujących produktów/usług:

  1. Wykonanie systemu usuwania dymu z istniejącej klatki schodowej w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie (20-824 Lublin, al.Warszawska 94).

Informacje dodatkowe:

  1. system składał się będzie z podsystemu służącego do wykrywania dymu w klatce schodowej, klapy dymowej wraz z siłownikiem w dachu o powierzchni czynnej oddymiania na poziomie 1,25 m², siłownika otwierającego drzwi wejściowe służące do napowietrzania oraz kurtyny dymowej na poziomie pierwszego piętra na wysokości 2,2 m tworząc zbiornik dymu i zapobiegając jego rozprzestrzenianiu się na poziomie tej kondygnacji.
  2. Rodzaj, sposób wykonania i ilość robót przedstawione są w przedmiarze: oddymianie_OBMIAR_robot.pdf (na życzenie prześlemy Państwu mailem przedmiar w formacie ATH).
  3. Planowany termin rozpoczęcia robót: 21 czerwca 2019.
    Nieprzekraczalny termin zakończenia prac: 30 sierpnia 2019.
  4. wymagana gwarancja min. 60 miesięcy;
  5. zainteresowanych oferentów zapraszamy do dokonania oględzin i zapoznania się z dokumentacją (projekt budowlany i projekty wykonawcze) bezpośrednio w budynku naszej szkoły (20-824 Lublin, al.Warszawska 94). Termin spotkania należy ustalić wcześniej telefonicznie +48 513821142 lub mailowo administrator@klonowic.lublin.pl; 
  6. wybierając się do nas warto posłużyć się mapą: https://www.klonowic.lublin.pl/kontakt/jak-dojechac/.

Powyżej przedstawiamy przewidywany zakres prac. Zakres ten może ulec zwiększeniu o prace dodatkowe, np.  malowanie klatki schodowej, modernizacja instalacji elektrycznej itp.. Niniejsze zapytanie ma na celu wybór wykonawcy robót budowlanych, remontowych i modernizacyjnych planowanych na okres od 21 czerwca do 31 sierpnia 2019, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 maja 2019 r. o godzinie 12:00 (poniedziałek). Złożona oferta (kosztorys ofertowy) powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym i przedmiarze robót, wartość oferty brutto, okres objęty gwarancją, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT i koszt dostawy produktów do siedziby naszej szkoły.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy/usługi.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Po analizie ofert dokonano wyboru wykonawcy systemu usuwania dymu, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę: Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych STANPOŻ Grzegorz Staniak, Szerokie 56N, 20-050 Lublin.