Zapytanie ofertowe nr 5/2018

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie następujących produktów/usług:

1. wykonanie czynność związanych z naprawą i okresowym przeglądem systemu detekcji gazu w pomieszczeniach przygotowania posiłków (kuchni) i kotłowni zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków paragraf 3 ust. 2. System składa się z centrali Gazex MD-2.Z, dwóch detektorów (tabliczki znamionowe nieczytelne), sygnalizatora optyczno-akustycznego Gazex SL-32, nowego zaworu klapowego MAG-3 DN65 i okablowania. W przypadku gdy naprawa istniejącego systemu okaże się niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, dopuszczamy możliwość instalacji fabrycznie nowych urządzeń opartych na module alarmowym typu EXter 4z (producent PRO-SERVICE) z oddzielnymi obwodami detekcji i sygnalizacji optyczno-akustycznej dla pomieszczenia przygotowania posiłków (kuchni) i pomieszczenia kotłowni.

Zainteresowanych oferentów zapraszamy do dokonania oględzin i zapoznania się ze stanem technicznym systemu bezpośrednio w budynku naszej szkoły (20-824 Lublin, al.Warszawska 94). Termin spotkania należy ustalić wcześniej telefonicznie +48 513821142 lub mailowo administrator@klonowic.lublin.pl. Wybierając się do nas warto posłużyć się mapą: https://www.klonowic.lublin.pl/kontakt/jak-dojechac/.

Termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2018 (niedziela). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty brutto (cena powinna zawierać koszt dostawy produktów do siedziby naszej szkoły), wartość oferty netto, wartość podatku VAT, okres objęty gwarancją, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Oferta powinna być przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy/usługi.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Do realizacji przedmiotowej dostawy/usługi wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy
POCH-REM Dariusz Pochroń z Lublina.