Zapytanie ofertowe nr 3/2018

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie następujących produktów/usług:

1. zestaw komputerowy „nauczycielski” w konfiguracji zgodnej (jednorodnej) z eksploatowanymi już przez nas komputerami (szczegółowa specyfikacja znajduje się poniżej) – 3 komplety z zainstalowanym systemem operacyjnym;

Termin składania ofert upływa w dniu 19 września 2018 (środa). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty brutto (cena powinna zawierać koszt dostawy produktów do siedziby naszej szkoły), wartość oferty netto, wartość podatku VAT, okres objęty gwarancją, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Oferta powinna być przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy/usługi.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

W związku ze zmianą koncepcji rozbudowy swojej infrastruktury informatycznej Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie podejmuje decyzję o odstąpieniu od rozstrzygnięcia powyższego zapytania ofertowego. Planowany zakup towarów/usług stanowiących przedmiot niniejszego zapytania nie będzie realizowany.